Why am I proud to be a Flat Earth-er?

 1. Saya menjadi tidak "bingung & mengerutkan dahi" lagi saat saya menjumpai kalimat samaawaati wal ardh dalam Al Quran Nur Karim yang saya baca... dan karena memang Langit itu punya 7 lapis & begitu juga dengan Bumi. Kata "Bumi" selalu didampingkan dengan kata "Langit" dan kalimat ini banyak diulang dalam Al Quran.
 2. Semakin yakin bahwa Allah azza wa jalla, Tuhanku Yang Maha Agung & Maha Tinggi berada "di atas" Langit (BUKAN "berada dimana-mana") dan dengannya menjadi lebih pasti kemana arah tangan ini harus ditengadahkan saat berdo'a. Dan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam telah "naik" ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7 menemuiNYA pada peristiwa Isra & Mi'raj.
 3. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, ‘Siapa yang berdoa kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka akan Aku berikan. Dan siapa yang yang memohon ampun kepada-Ku, maka akan Aku ampuni.” (HR Bukhari no.1145 dan Muslim no.758)
 4. Arah Kiblat menjadi pasti... tuh ke arah sana! Tidak seperti sebelumnya yang semua arah memungkinkan (kecuali kalau memang belum/tidak tahu).


#ArahPasti! #Alhamdulillah #7LapisLangit7LapisBumi #SamawatiWalArdh #TheEarthIsFLAT.

Q6.116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain HANYALAH MENGIKUTI PERSANGKAAN BELAKA, dan mereka tidak lain hanyalah BERDUSTA.

#SayaMuslim

Al Quran (terj. DepAg)... tidak ada dalil yang secara gamblang menyatakan bahwa bumi itu bulat atau datar?

(Dulu) Saya selalu merasa kesulitan & janggal saat menemui & membaca kalimat ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ (...langit & bumi...) dalam al Quran. Langit & bumi digambarkan sebagai satu pasangan, satu kesatuan yang "sepadan & seimbang". Tapi apa yang tertanam dalam benak saya saat itu adalah "bumi laksana satu titik debu yang melayang-layang di luasnya angkasa, jagat raya (langit)".

Ada yang ga nyambung antara apa yang saya "baca" dengan apa yang sudah tertanam dalam benak saya. Setelah ada informasi (banyak data) yang menunjukkan bahwa eksistensi bumi itu tidak seperti yang saya fahami sebelumnya, jadi mudah dan sangat menyenangkan dalam membaca, mengeksplorasi & mentadabburi Al Quranul Kariim.

Alhamdulilah

BUMI
Dibentangkan & dihamparkan. Tempat menetap & sumber kehidupan
 • Q2.22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah*, padahal kamu mengetahui.
 • Q7.10. Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
 • Q13.3. Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan*, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
 • Q20.53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
 • Q41.9. Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam.
 • Q43.10. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk.
 • Q51.48. Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
 • Q55.10. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
 • Q78.1-14. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak! Kelak mereka akan mengetahui, sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? dan gunung-gunung sebagai pasak dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan Kami jadikan malam sebagai pakaian*, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh, dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari), dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah...
 • Q88.18-20. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?
 • ...

PADA HARI KIAMAT
 • Q14.48. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.
 • Q18.47. Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka.

 • Q65.12. Allah-lah yg menciptakan tujuh ((lapis) langit & seperti itu pula bumi.
 • Q21.104. (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.
 • Q25.25. Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. 
 • Q27.87. Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri.
 • Q39.67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya*. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
 • Q69.13-17. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup* dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
 • Q70.8-9. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan)...
 • Q73.18. Langit(pun) menjadi pecah belah pada hari itu. Adalah janji-Nya itu pasti terlaksana. 
 • Q75.7-10. Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat berlari?"
 • Q77.8-10. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu...
 • Q81.1-3. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan...
 • Q82.1-3. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan menjadikan meluap...
 • ...

MATAHARI
Penciptaan siang & malam. Matahari dijadikan sesembahan selain Allah! Matahari sebagai petunjuk waktu
 • Q91 (Asy Syams, Matahari). 1-10. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya*, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
 • Q6.96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
 • Q10.5. Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak*. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
 • Q14.33. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.
 • Q21.33. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.
 • Q25.45. Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu, ...
 • Q27.24-25. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.
 • Q31.29. Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 • Q35.13. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.
 • Q36.37-38. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
 • Q36.40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.  
 • Q41.37. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah.
 • Q55.5. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
 • Q55.17. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya*
 • ...

BULAN
Pernah terbelah. Fungsi bulan untuk perhitungan waktu
 • Q54 (Al Qamar, Bulan). 1-2. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan*. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus."
 • Q2.189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji";
 • Q36.39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua*.
 • ...

BINTANG-BINTANG
Bintang sebagai hiasan, petunjuk arah & pelempar syaithan
 • Q53 (An-Najm, Bintang). 1. Demi bintang ketika terbenam. 
 • Q85 (Al Buruuj, Gugusan Bintang). 1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
 • Q6.97. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.
 • Q15.16-23. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya), dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia (syaitan) dikejar oleh semburan api yang terang. Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya*; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
 • Q16.15-16. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.
 • Q25.61. Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.
 • Q37.6-7. Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka, ...
 • Q41.12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
 • Q67.5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
 • ...
Russian Meteor Explosion 2013
(Lemparan Bintang di Langit Rusia yang Menghantam Syaithan dari Jenis Jin) & kemudian bintang (meteor) tersebut hancur menghantam "atap" langit.

Sejenis:
Alien UFO Shoots Down Russian Meteor!BACA: Russian Meteor Shoots Down Alien UFO!
Q67.5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. 
Yang Lainnya..!

LANGIT (DOME?)
Berlapis-lapis, tidak bisa ditembus? & mempunyai pintu-pintu
 • Q21.32. Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara*, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.
 • Q31.10. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
 • Q41.11. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati."
 • Q50.6-7. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun? Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata,

 •  
 • Q65.12. Allah-lah yang menciptakan tujuh (lapis) langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.
 • Q67.3. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
 • Q71.15-19. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan...
 • ... 
 • 7.40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.
 • 15.14-15. Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata: "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang orang yang kena sihir."
 • 40.36-37. [Firaun ingin membuktikan...] Dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan (yang benar); dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.
 • 54.11-12. [Salah satu fungsi pintu langit?] Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemu- lah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
 • 78.17-20. [Pada hari Kiamat...] Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
 • ...
Roket menabrak "sesuatu" & terhenti di ketinggian ~73 miles (117km)
[?] Roket Peluncur satellite & shuttle space arah luncurnya tidak vertikal & berbelok sebelum mencapai ketinggian ~80km. Setelah itu vehicle pembawa satellite & shuttle space meluncur atau terbang cenderung horizontal. ...Dome langit ke-1 ketinggiannya ~73 Miles (117km)?
►Q55.33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan 'sulthan'.

Alternate Video

Alternate Video


PENCIPTAAN LANGIT & BUMI SERTA APA YANG ADA DI ANTARA KEDUANYA

Langit & Bumi (saja!)?
Banyak sekali kata atau kalimat "Langit & Bumi" yang disebutkan dan diulang-ulang dalam Al Quran seolah-olah Bumi & Langit adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain jika ada kata Langit dalam Quran pasti ada kata Bumi yang menyertainya.

Ada satu ayat Quran yang menarik untuk direnungkan...
 • Q65.12. Allah-lah yang menciptakan tujuh (lapis) langit dan seperti itu pula bumi.
Mengacu kepada ayat di atas, bisakah disimpulkan bahwa Langit & Bumi itu sepadan dari segi luasnya? Kalaulah memang demikian, hal ini akan sangat bertentangan dengan pemahaman yang selama ini kita anut, bahwa Bumi yang "bulat" adalah bagian kecil dari angkasa (langit) atau, bahwa Bumi merupakan debu kecil yang melayang-layang di luasnya angkasa (langit). [?]

Dan Surga itu luasnya seluas Langit & Bumi? Dan Surga itu banyak?
Q57. 21. Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
 • Q2.164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
 • Q4.131. Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah* dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.
 • Q16.12. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya)...
 • Q21.30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
 • Q23.71. Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
 • Q27.88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.
 • Q30.8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.
 • Q30.22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
 • Q31.10. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
 • Q32.5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu*
 • Q39.5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
 • Q40.57. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 • Q40.64. Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.
 • Q42.11. (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.
 • Q44.38. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. (Lihat juga Q21.16.)
 • Q45.3. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.
 • Q52.35-36. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).
 • Q57.21. Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
 • Q79.27-33. Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,(semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.  
 • ...

'ARSY
https://almanhaj.or.id/3021-aqidah-ahlus-sunnah-seputar-arsy.html
 • Q7.54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy*. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.
 • Q10.3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
 • Q13.1-3. Alif laam miim raa*. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya). Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan*, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
 • Q23.116. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia.
 • Q25.59. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia. 
 • Q27.26. Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar. 
 • Q32.4-5. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at*. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu*.
 • Q57.4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ´arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya*. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
 • ...

BERTASBIH & BERSUJUD
 • Q17.44. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.
 • Q22.18. Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
 • Q62.1. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 • Q64.1-3. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia-lah yang menciptakan kamu maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan haq. Dia membentuk rupamu dan dibaguskanNya rupamu itu dan hanya kepada Allah-lah kembali(mu).
 • ...

ALIEN, GHOST, U.F.O. adalah JIN!
 • Q15.27. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (manusia, Adam) dari api yang sangat panas.
 • Q42.29. Di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata. Yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.
 • Q72.8-9. Dan sesungguhnya kami (jin) telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Tetapi sekarang* barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya).
 • ...
 • ►►BACA LANJUT (Must Know!)... Mengenal Jin, Makhluk Cerdas Selain Manusia

PEPERANGAN?
Penomena ISIS?
 • Q2.30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang pengganti (khaliifah) di muka bumi." Mereka (para Malaikat) berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami (para Malaikat) senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
 • Q7.24. Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan."
 • ...
 • http://kangarul.blogspot.com/2012/07/mengapa-peperangan-selalu-terjadi-di.html


TRUE LIES?

TERRORIST?
SOLAR SYSTEM?
EVOLUTION?
(MA'AF) GOD?
Nabi Isa alaihissalam (Yesus) hanyalah salah satu utusanNya, Beliau bukanlah Tuhan!


Juga Ini...

Bumi (al-Ardh)

[Stiker] Klik di gambar untuk memperbesar!BUMI, EARTH, ARDH
Q7.25. Allah berfirman,  "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan."

Laksana Telur untuk Kehidupan yang Selanjutnya (Akhirat)?Cincin? Kubah?

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ.
“Perumpamaan langit yang tujuh dibandingkan dengan Kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas, dan keunggulan ‘Arsy atas Kursi seperti keunggulan padang pasir yang luas itu atas cincin tersebut.” 
[HR Muhammad bin Abi Syaibah dalam Kitaabul ‘Arsy, dari Sahabat Abu Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (I/223 no. 109)]

Morehttps://almanhaj.or.id/3259-ahlus-sunnah-wal-jamaah-menetapkan-sifat-al-uluw-ketinggian-bagi-allah-azza-wa-jalla.html


Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الله عَلَى عَرْشِهِ وَ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ وَ أَرْضِهِ كَهَكَذَا وَ قَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ اْلقُبَّةِ
"Sesungguhnya Allah di atas ArsyNya dan ArsyNya di atas langit-langit dan bumi, seperti begini dan memberikan isyarat dengan jari-jemarinya seperti kubah." 
[HR Ibnu Abi Ashim dalam Assunnah 1/252]

Morehttps://almanhaj.or.id/3021-aqidah-ahlus-sunnah-seputar-arsy.htmlKELAK, BUMI "LAMA" AKAN DIGANTI DENGAN YANG "BARU"
DAN HANYA ORANG-ORANG SHALEH YANG AKAN MEWARISINYA...
Q14.48. "(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." 
Dalam tafsir Ibnul Jauzi (Q14.48), Zadul Masir menyebutkan bahwa secara umum ada 2 pendapat,

Pertama, bahwa pergantian bumi itu hanya pergantian sifatnya (tabdil shifat), dan bukan pergantian bendanya (tabdil dzat), sehingga tidak terjadi pergantian bumi baru. Artinya, bumi yang saat ini ditempati manusia, tidak hilang dan tetap ada. Namun pergantian yang terjadi adalah penambahan dan pengurangan dataran bumi. Yang menggunduk diratakan, yang cekung dinaikkan. Semua gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pepohonan, lautan, semuanya dijadikan datar total.
Diantara dalil pendapat ini adalah firman Allah Ta’ala, “Dan apabila bumi dibentangkan...” (Q84.3)
Kedua, bahwa pergantian itu bentuknya adalah diganti dengan bumi yang lain (Tabdil Dzat). Sehingga bumi yang saat ini ditempati manusia, tidak bertahan, namun diganti dengan tanah yang lain. [sumber]


Suatu Kepastian?
Q21.104-105. "(Yaitu) pada hari Kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang PASTI Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya. Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzhbahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang shaleh."


NEXT LIFE?
Luas Surga bagi Orang yang Terakhir Masuk Surga...

Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka & paling terakhir masuk ke surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah engkau, masuklah engkau ke surga!' Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, 'Wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh.' Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah engkau & masuklah surga!' Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, 'Wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh.' Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah engkau & masuklah ke surga, karena untukmu surga seperti dunia & sepuluh kali lipat darinya!' Orang tersebut berkata, 'Apakah Engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan Engkau adalah Raja Diraja?'" Ibnu Mas’ud berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, 'Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.'” (HR Bukhari & Muslim)


Ciri Fisik Penduduk Surga

Diantara kenikmatan yang Allah berikan bagi penduduk surga, Allah memberikan kepada mereka fisik yang jauh lebih sempurna dibandingkan fisiknya ketika di dunia. Kita akan sebutkan beberapa ciri fisik penduduk surga yang dinyatakan dalam hadis shahih,

Tinggi penduduk surga 60 dzira’ (hasta), sekitar 38 meter.

Penduduk surga tingginya sama dengan tinggi nabi Adam alaihis salam ketika diciptakan, yaitu 60 dzira’.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا…فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ

Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia. Panjangnya 60 dzira’ ... semua orang yang masuk surga seperti bentuk fisik Adam. (HR Bukhari no. 6227 & Muslim no. 2834)

dzira’ (ukuran panjang) adalah sekitar 64 cm sebagaimana dinyatakan dalam al-Mu’jam al-Wasith (1/311).

Selengkapnya: https://konsultasisyariah.com/31237-ciri-fisik-penduduk-surga.html


Delapan Pintu Surga?
Diantaranya...
 • Babus shalah (pintu shalat), yang dimasuki oleh orang-orang yang mendirikan shalat
 • Babul jihad (pintu jihad), yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
 • Babus shadaqah (pintu sedekah), yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah.
 • Babur rayyan (pintu ar rayyan atau disebut juga babus shiyam, pintu puasa), yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.
Selengkapnya: https://muslim.or.id/55772-8-pintu-surga.html


#CariTahuYuk!

Maukah kalian meminta orang-orang yang tidak akan disentuh api neraka atau orang yang tidak akan masuk neraka, mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qaribin, sahlin.” (HR At-Tirmidzi)

"Akan ada sekelompok orang yang masuk surga, hati mereka seperti hatinya burung." (HR Ahmad & Muslim)

Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabbur (sombong).“ (HR Bukhari & Muslim)WALLAHU 'ALAM
Semua gambar di blog ini hanya ilustrasi yang masih mempunyai atribut "?"
"Mereka" juga tahu? -Kubah Sandi di serial Kartun Spongebob.

Gerhana?

[THINK!]

Gerhana Bulan (Lunar Eclipse)?

Jan. 31, 2018 Super Blue Blood Moon and Lunar Eclipse

Di Amerika (California) "Bayangan Bumi" muncul dari atas. Gerhana terjadi di langit Amerika sebelah barat dan pada saat yang sama matahari terbit dari sebelah timur... [bayangan apa yang menghalangi Bulan?]


Teori Bulan Terhalang oleh Bayangan Bumi pada saat Gerhana Bulan terbantahkan oleh Data Videos di bawah ini...

Gerhana Matahari (Solar Eclipse)?


Alternate Video

Path of Totallity Doesn't Make Sense on a Globe
ORB? RAHU? BendaLangitTakBersinar? BendaLangitGhaib?

Photo Gerhana Bulan yang telah melalui proses edit/adjustment,
postingan seseorang di Fb yang sempat di save tapi lupa deskripsinya :(

Tentang Matahari?

Terbit & Terbenamnya Matahari (Lensing & Refraction Effects)...
Klik di sini untuk Fakta Matahari yang lainnya... (Thanks DAMS ID)#Neon?
Siang Hari yang Meluas Terangnya...


Alternate Video


Sinar Matahari Bersifat LOKAL dan Meluas seperti NEON...
Matahari DEKAT dan KECIL... (Thanks PILOT LX)

Gyroscope Membuktikan bahwa Bumi itu Datar.
Yang lainnya? Ini & ini...

Apa Kata Praktisi Penerbangan?
Penerbangan jarak jauh yang menempuh hampir separuh "lingkaran bumi" mis: Jakarta-London Non-Stop, Instrumen Artificial Horizon Attitude Indicator yang berbasis Gyro menunjukkan bahwa pesawat "tetap terbang level" terhadap permukanan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa bumi itu level (datar).

Kalau misalkan bumi itu bulat (ada lengkungan), maka setiap ~5 menit pesawat harus melakukan koreksi ketinggian (altitude) dengan cara pitch down untuk mempertahankan ketinggian & kesejajaran dengan lengkung bumi.Air, Cai, Water...

Sifat-sifat Dasar Air
Sungai NIL melengkung dalam Bumi Bulat?
 1. Dapat berubah wujud karena suhu atau temperatur.
  Air bisa berubah wujud dari benda cair menjadi benda gas (uap) pada suhu tinggi dan bisa berubah menjadi benda padat (es) pada suhu rendah.
 2. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah karena berat jenis air sendiri (bukan karena adanya gaya gravitasi bumi?)
 3. Meresap melalui celah-celah.
  Air sangat fleksibel karena molekul-molekul yang dimiliki air dapat meresap di tempat yang berlubang atau bercelah kecil dengan lubang yang lebih besar daripada molekul yang dimiliki oleh air itu sendiri.
 4. Mempunyai sifat kapilaritas.
  Kapilaritas merupakan sebuah gaya dimana air dapat bergerak menuju ke atas berlawanan dengan berat jenisnya. Untuk membuktikan adanya sifat ini, kita bisa mengamati dari ujung kain yang terkena air maka air tersebut lama kelamaan akan membasahi bagian kain yang lainnya, mekipun berada di tempat yang lebih tinggi. Contoh lain adalah hal yang terjadi pada sumbu di lampu minyak.
 5. Permukaan tenang atau datar (flat).
 6. Memiliki massa (berat).
  Bukti dari sifat ini adalah perbedaan antara ember kosong & ember yang terisi penuh dengan air.
 7. Menempati ruang.
  Air dapat dengan mudah berubah bentuk sesuai dengan wadah yang menampungnya.
 8. Dapat melarutkan beberapa zat.
  Rasa air tawar akan berubah mejadi manis apabila telah ditambahkan gula dan diaduk. Selain rasa, air juga bisa berubah warna karena sifat air yang bisa melarutkan zat lain.
 9. Menekan ke segala arah.
  Ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar maka air akan menyebar ke segala penjuru (arah). Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air yang dimasukkan ke dalam satu wadah secara penuh. Kemudian kita melubangi bagian bawah wadah tersebut dengan beberapa lubang, dan dengan arah yang berbeda- beda. Dari situlah kita dapat emnjumpai bahwasannya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut.
Disarikan dari http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/sifat-sifat-air


Air adalah Sumber Kehidupan.

Banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang air. Ada satu ayat Quran yang sangat menarik tentang air (underlined) untuk dicermati...
Q21.30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
Q13.2-3. Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu. Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.


Surga Identik dengan Sungai (Air)?

Lebih dari 50 ayat yang diulang-ulang dalam Quran yang menjelaskan bahwa dalam Surga itu ada "Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya..." Salah satu ayat tersebut...
Q4.122. Orang-orang yang BERIMAN dan mengerjakan amalan SHALEH, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?

MasyaAllah... Laahawla walaaquwwata illabillah!

Permukaan Air Selalu Rata & Datar...
Alternate Video
Thank's Dorje Daka[ P R O G R E S S / H A N C A ]

Pressurized Water